Statut Związek Sportowy Surfingu

Przejdź do treści

Statut Związku Sportowego Surfingu

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

§ 1

 1. Związek sportowy nosi nazwę Związek Sportowy SURFINGU i zwany jest w dalszej części Statutu „Związkiem”. Związek może posługiwać się również nazwą skróconą „Związek Surfingu”.

 2. Związek działa w formie stowarzyszenia i jest związkiem sportowym, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

 3. Związek zrzesza na zasadzie dobrowolności kluby sportowe oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, których celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej.

 

§ 2

 1. Terenem działań Związku jest Rzeczpospolita Polska. 

 2. Siedzibą Związku jest Julianów (gmina Piaseczno).

 

§ 3

Związek posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o Sporcie (Dz.U. z 2019r. poz. 1468), Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 713), oraz niniejszego Statutu.

 

§ 4

 1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

 2. Związek do prowadzenia spraw statutowych może zatrudnić pracowników, w tym swoich członków.

 

§ 5

Związek może przystąpić do innych stowarzyszeń, a także innych organizacji krajowych i organizacji międzynarodowych o podobnych celach.

 

§ 6

Związek może używać oznaczeń graficznych, słowno-graficznych lub słownych, haseł identyfikujących, przyjętych uchwałą Zarządu, które wyróżniają ją od innych organizacji, a także pieczęci, godła, flagi oraz sztandaru, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA

§ 7

Celem Związku jest:

 1. Organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji wśród swoich członków oraz innych osób pragnących uprawiać sport - Surfing.

 2. Organizowanie zawodów sportowych w Surfingu.

 3. Popularyzacja i rozwój Surfingu. 

 4. Kształtowanie postawy swoich członków na rzecz ładu i porządku oraz ochrony mienia i dyscypliny społecznej.

 5. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 6. Działalność w sferze zadań publicznych zakresie ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania sportu.

 7. Działania na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności poprzez współprace z zagranicznymi klubami, stowarzyszeniami oraz związkami Surfingu.

 

§ 8

Związek realizuje swoje cele w sposób niedochodowy poprzez:

 1. organizowanie zawodów sportowych i rekreacyjnych w Surfingu.

 2. Sprawowanie opieki szkoleniowej nad członkami Związku.

 3. Tworzenie bazy szkoleniowej i treningowej.

 4. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Związku, zawodników, szkoleniowców i działaczy statutu Związku.

 5. Organizowanie szkoleń, kursów, treningów, zawodów, imprez sportowych
  i rekreacyjnych, obozów sportowych i innych zajęć sportowych

 6. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.

 7. Szkolenie i doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej i sędziowskiej Surfingu.

 8. Wspieranie Uczniowskich Klubów Sportowych.

 9. Współdziałanie z terenowymi jednostkami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami młodzieżowymi oraz szkołami w zakresie realizacji celów statutowych.

 10. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów dotyczących sportu, w tym w szczególności Surfingu.

 11. Wspieranie działalności turystycznej

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

 

§ 10

 1. Członkostwo zwyczajne i wspierające nadawane jest uchwałą Zarządu Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia potencjalnego członka.

 2. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe posiadające sekcje Surfingu i mające swoje siedziby na terenie działania Związku. 

 3. Członkami wspierającymi Związek mogą być kluby sportowe niebiorące udziału we współzawodnictwie sportowym Surfingu oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym także mające cele zarobkowe.

 

§ 11

 1. Członkami honorowymi Związku mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla rozwoju Surfingu.

 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Związku (zwane dalej także: „WZC”) na wniosek Zarządu Związku lub z własnej inicjatywy.

 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa wyborczego (czynnego oraz biernego), ponadto są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

 1. uczestniczenia z głosem stanowiącym w WZC.

 2. Czynnego i biernego prawa wyborczego.

 3. Zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Związku oraz do oceny ich działania.

 4. Udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez Związek.


 

§ 13

Członkowie wspierający Związek mają prawo do:

 1. uczestniczenia z głosem doradczym w WZC.

 2. Zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Związku.

 3. Udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez Związek.

 

§ 14

 1. Członkowie Związku (zwyczajni, wspierający i honorowi) są obowiązani do:

 1. przestrzegania statutu Związku, regulaminów oraz wszelkich przepisów regulujących uprawianie Surfingu w kraju i za granicą.

 2. Stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralnego swych zawodników.

 3. Przestrzegania uchwał władz Związku.

 4. Czynnego uczestnictwa w realizacji celów Związku oraz propagowanie jego programu.

 5. Przestrzegania zasad etyki współzawodnictwa sportowego.

 1. Członkowie zwyczajni Związku są ponadto obowiązani do opłacenia składek członkowskich, o których wysokości oraz terminie płatności decyduje WZC.

 

§ 15

Utrata członkostwa zwyczajnego oraz utrata członkostwa wspierającego następuje w przypadku:

 1. Wystąpienie członka ze Związku na skutek złożenia pisemnej rezygnacji wobec Zarządu Związku; 

 2. Utraty osobowości prawnej przez członka lub wykreślenia członka z odpowiedniego rejestru;

 3. Rozwiązania Związku;

 4. Pozbawienia członkostwa przez WZC z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, o którym mowa w § 17 ust. 2 w przypadku:

  1. stwierdzenia uporczywego działania na szkodę Związku,

  2. stwierdzenia dopuszczenia się poważnego naruszenia Statutu, regulaminów lub uchwał Związku,

  3. stwierdzenia rażącego niewywiązywania się z obowiązków członkowskich.

 

§ 16

Utrata członkostwa honorowego następuje w przypadku:

 1. Wystąpienie członka ze Związku na skutek złożenia pisemnej rezygnacji wobec Zarządu Związku; 

 2. Rozwiązania Związku.

 3. Śmierci członka.

 4. Pozbawienia członkostwa przez WZC z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, o którym mowa w § 17 ust. 2 Statutu w przypadku:

  1. stwierdzenia uporczywego działania na szkodę Związku,

  2. stwierdzenia dopuszczenia się poważnego naruszenia Statutu, regulaminów lub uchwał Związku,

  3. stwierdzenia rażącego niewywiązywania się z obowiązków członkowskich.

 

§ 17

 1. W przypadku naruszenia przez członka Związku postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz, Zarządowi Związku przysługuje prawo do:

 1. pisemnego zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym przez Zarząd terminie.

 2. Odmówienia pomocy organizacyjnej i poparcia finansowego do czasu usunięcia uchybienia.

 3. Zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zawieszenie polega pozbawieniu w trakcie zawieszenia statutowych uprawnień członka, o których mowa w § 11 ust. 3, § 12 albo § 13 Statutu. 

 1. Zarząd może złożyć wniosek wobec WZC o pozbawienie członkostwa w przypadku:

  1. stwierdzenia uporczywego działania na szkodę Związku,

  2. stwierdzenia dopuszczenia się poważnego naruszenia Statutu, regulaminów lub uchwał Związku,

  3. stwierdzenia rażącego niewywiązywania się z obowiązków członkowskich.

 2. WZC może uchwałą pozbawić członkostwa (zwyczajnego, wpierającego, honorowego) w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. a-c. Uchwałę w przedmiocie pozbawienia członkostwa na wniosek Zarządu podejmuje WZC na najbliższym Zebraniu. Uchwała WZC w przedmiocie pozbawienia członkostwa jest ostateczna. 

 

§ 18

Od uchwał Zarządu Związku dotyczących zawieszenia członka przysługuje prawo odwołania do WZC w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Związku. WZC rozpatruje odwołanie na najbliższym Zebraniu.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE ZWIĄZKU

§ 19

Władzami Związku są:

 1. Walne Zebranie Członków Związku.

 2. Zarząd Związku.

 3. Komisja Rewizyjna.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU

 

§ 20

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Członków Związku, które może odbywać posiedzenia w formie posiedzenia zwyczajnego i nadzwyczajnego.

 2. WZC jest władne do podejmowania Uchwał przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie zebrania się WZC, zaś w każdym kolejnym terminie bez względu na ilość obecnych.

 

§ 21

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Związku jest zwoływane przez Zarząd, co najmniej raz do roku. Termin zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku musi przypadać w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca danego roku w związku z koniecznością zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

 2. O terminie, miejscu, porządku i regulaminie obrad WZC, Zarząd powiadamia pisemnie lub mailowo członków, co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia WZC.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku może być zwołane:

 1. na mocy uchwały Zarządu Związku.

 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 3. na wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Związku.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku zwoływane jest przez Zarząd Związku w terminie 21 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 lit. b, c i powinno odbyć się w terminie 2 miesięcy od momentu zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 22

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Związku należy w szczególności:

  1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku oraz zapoznanie się ze sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej.

  2. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej po wysłuchaniu sprawozdań.

  3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

  4. Uchwalenie ogólnych warunków i programu działania Związku.

  5. Wybór Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej Związku.

  6. Podejmowanie Uchwał o zmianie Statutu, bądź przyjęciu nowego Statutu, a także o rozwiązywaniu Związku, sposobie likwidacji i celu, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku. Uchwała zostaje podjęta większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, zgodnie z § 34 Statutu.

  7. Nadawanie godności członka honorowego.

  8. Wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości.

  9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w § 18 Statutu.

  10. Podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa na wniosek Zarządu, o którym mowa w § 17 ust. 2 Statutu albo z własnej inicjatywy na skutek stwierdzonych przez WZC naruszeń, o których mowa w § 17 ust. 2 lit. a-c Statutu.

  11. Ustalanie wysokości oraz terminu płatności składek członkowskich.

  12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz.

 2. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Związku, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków Związku.

 

§ 23

 1. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:

 1. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Związku.

 2. z głosem doradczym - członkowie ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a ponadto członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście Związku.

 1. Walne Zebranie Członków Związku podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.

 

ZARZĄD 

§ 24

 1. Kadencja Zarządu trwa 2 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym chyba, że Walne Zebranie Członków Związku postanowi inaczej.

 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa skarbowe.

 3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. Przysługuje im prawo do zwrotu kosztów podróży służbowej wynikającej z realizacji zadań statutowych.

 4. Jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania i obecności Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§ 25

Zarząd ma prawo do dobierania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili
w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Osoby te muszą być zatwierdzone w wyborach uzupełniających na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Związku.

 

§ 26

 1. Zarząd Związku składa się z minimum 3 i maksymalnie 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, wybranych na Walnym Zebraniu Członków Związku na wspólną kadencję. 

 2. Walne Zebranie Członków Związku decyduje o liczbie członków Zarządu, jak również każdorazowo o zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby członków Zarządu. WZC może w dowolnym czasie odwołać poszczególnych członków Zarządu.

 3. Walne Zebranie Członków Związku wybiera Prezesa Związku spośród zgłoszonych przez członków zwyczajnych kandydatów.

 4. Pozostała część Zarządu Związku w ilości od 2 do 4 osób wybierana jest spośród kandydatów zgłoszonych przez członków zwyczajnych. 

 5. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu i wybiera ze swego grona Wiceprezesa ds. finansowych i sekretarza.

 6. Oświadczenia woli w imieniu Związku, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych składa Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działając łącznie.

 

§ 27

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.

 

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

 3. Kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem i funduszami Związku oraz podejmowanie decyzji o przystąpieniu Związku do innych stowarzyszeń i organizacji.

 1. Opracowanie preliminarza budżetowego Związku.

 2. Przyjmowanie bilansu Związku po jego zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

 3. Uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku.

 4. Ustalanie adresu Związku.

 5. Opracowanie i uchwalanie kalendarza imprez.

 6. Powoływanie jednostek organizacyjnych Związku oraz zatwierdzenie ich regulaminów.

 7. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku.

 8. Przyjmowanie nowych członków Związku oraz wnioskowanie do WZC o pozbawienie członkostwa. 

 9. Zawieszenie członków na zasadach określonych w Statucie.

 10. Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach:

 1. współzawodnictwa sportowego,

 2. opiniowania planów szkolenia kadry trenersko - instruktorskiej oraz sędziowskiej.

 3. opiniowania struktur i organizacji sportowych związanych z Surfingiem.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Związku.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani na wspólną kadencję przez WZC w głosowaniu tajnym, chyba że WZC podejmie uchwałę o głosowaniu jawnym. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

 3. Przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz wybierani są przez Komisją Rewizyjną spośród jej członków.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 1. być spokrewnieni oraz spowinowaceni z żadnym z członków stowarzyszenia lub członków Zarządu,

 2. być członkami Zarządu niniejszego stowarzyszenia,

 3. podlegać z tytułu zatrudnienia żadnemu z członków Zarządu,

 4. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa skarbowe.

 5. otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 2. Komisja Rewizyjna ma prawo do dobierania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Osoby te muszą być zatwierdzone w wyborach uzupełniających na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Związku.

 

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności Związku.

 2. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli bieżącej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, gospodarności, celowości oraz zgodności
  z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Związku oraz opiniowanie bilansu Związku.

 3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych, w przypadku stwierdzenia uchybień, określenia terminu i sposobu ich usunięcia.

 4. Składanie sprawozdań WZC oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 5. Organizację i tryb pracy Komisji określa Regulamin uchwalony przez Komisję.

 

ROZDZIAŁ V

NAGRODY I KARY

§ 31

Związek ma prawo wyróżniania i nagradzania członków zasłużonych dla funkcjonowania Związku, zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy wg. Regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 32

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Źródłami majątku Związku są:

 1. dotacje,

 2. spadki, zapisy i darowizny,

 3. składki członkowskie.

 1. Związek, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może korzystać z ofiarności publicznej.

 

§ 33

 1. Działalność finansowa Związku prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Rokiem obrachunkowym Związku jest rok kalendarzowy.

 1. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania Związku osobie trzeciej, której Zarząd powierzył prowadzenie spraw majątkowych. 

 2. Zbycie nieruchomości wymaga zgody wyrażonej w uchwale przez Walne Zebranie Członków Związku.

 3. Związek nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwane dalej „osobami bliskimi”).

 4. Związek nie może przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

 1. Zmiana statutu, bądź też przyjęcie nowego statutu może być uchwalone przez Walne Zebranie Członków Związku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Rozwiązanie Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Związku. Uchwała o rozwiązaniu Związku zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu Związku określić musi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.