Statut Polski Związek Surfingu

Przejdź do treści

Statut Polskiego Związku Surfingu

STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU SURFINGU

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

§1
1. Polski Związek Surfingu, zwany dalej „Związkiem”, jest polskim związkiem

sportowym, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 2. Związek może posługiwać się również nazwą skróconą „PZS”, a w kontaktach międzynarodowych obok nazwy w języku polskim może używać nazwy w języku angielskim – „Polish Surfing Federation”.

§2
1. Terenem działań Związku jest Rzeczpospolita Polska.

2. Siedzibą Związku jest Julianów (gmina Piaseczno).
3. Dla realizowania celów Związek może prowadzić działalność poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej.

§3
1. Związek posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia

25 czerwca 2010 roku o Sporcie (Dz.U. z 2019r. poz. 1468), Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 713), oraz niniejszego Statutu.

2. Nadzór nad Związkiem sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej. 3. Związek podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§4
1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 2. Związek

do prowadzenia spraw statutowych może zatrudnić pracowników, w tym swoich członków.

§5
1. Związek działa w zakresie sportu – Surfingu zdefiniowanego jako aktywności

polegające na jeździe (ślizgu) na przystosowanej do tego specjalnej desce na dowolnym typie fali oraz na płaskiej wodzie przy użyciu deski. Związek działa również w zakresie Surfingu osób niepełnosprawnych.

2. Związek jest reprezentantem polskiego Surfingu w kraju i za granicą.

§6
1. Związek jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Surfingu (International

Surfing Association - ISA) i stosuje się do jego przepisów.
2. Związek może przystąpić do innych stowarzyszeń, a także innych organizacji

krajowych i organizacji międzynarodowych o podobnych celach.

§7
Związek może używać oznaczeń graficznych, słowno-graficznych lub słownych, haseł identyfikujących, przyjętych uchwałą Zarządu, które wyróżniają ją od innych organizacji, a także pieczęci, godła, flagi oraz sztandaru, z zachowaniem obowiązujących w tym

zakresie przepisów.

§8
Związek jest organizacją neutralną pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym

i rasowym.

§9
1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury

organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 2. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy i współpracy z wszystkimi członkami. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA

§ 10

Celem Związku jest:

1. organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w Surfingu, w tym Surfingu osób niepełnosprawnych;

2. reprezentowanie polskiego Surfingu w organizacjach krajowych i międzynarodowych; 3. popularyzacja, rozwój i promocja wszystkich form Surfingu, w tym uznawanych przez ISA, w szczególności: Shortboard, Longboard, Bodyboard, Para-Surfing,

Bodysurfing, Wakesurfing;
4. koordynacja działalności członków w nim zrzeszonych;
5. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
6. działalność w sferze zadań publicznych zakresie ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania sportu; 7. działania na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności poprzez współprace z zagranicznymi klubami, stowarzyszeniami oraz związkami surfingu.

§ 11

Związek ma wyłączne prawo do:
1. organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski

oraz o Puchar Polski w Surfingu;
2. ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych (z

wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie) we

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek;
3. powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk

Paraolimpijskich, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy;
4. reprezentowania Surfingu w międzynarodowych organizacjach sportowych. §

12
Związek realizuje swoje cele w sposób niedochodowy poprzez:

1. opracowywanie kierunków i programów rozwoju Surfingu w Polsce; 2. koordynowanie działań związanych z uprawianiem i upowszechnianiem Surfingu; 3. organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego krajowego Surfingu, w

tym współzawodnictwa o tytuł Mistrza Polski oraz współzawodnictwa pucharowego

we wszystkich kategoriach wiekowych;
4. organizowanie zawodów sportowych i rekreacyjnych w Surfingu, w tym imprez

międzynarodowych;
5. reprezentowanie polskiego Surfingu w międzynarodowych organizacjach sportowych; 6. powoływanie i przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
7. opracowywanie i uchwalanie przepisów określających reguły sportowe, organizacyjne

oraz dyscyplinarne (za wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie) obowiązujące w Surfingu, w tym:

a. przepisów określających zasady i reguły uprawiania Surfingu, w tym Surfingu osób niepełnosprawnych;

b. przepisów określających zasady prowadzenia współzawodnictwa sportowego w Surfingu, w tym w Surfingu osób niepełnosprawnych; c. przepisów określających zasady nadawania i pozbawiania licencji, w tym określających podmioty objęte wymogiem uzyskania licencji dla udziału we współzawodnictwie w Surfingu;

d. regulaminu zasad i trybu zmiany przynależności klubowej;
e. regulaminu dyscyplinarnego określającego podmioty podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej, czyny zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną, rodzaje kar dyscyplinarnych, organy dyscyplinarne i ich

kompetencje oraz tryby postępowania dyscyplinarnego; f. przepisów określających prawa i obowiązki zawodników;

8. prowadzenie szkolenia i doskonalenia trenerów, instruktorów, sędziów oraz organizatorów imprez i innych osób prowadzących działalność w Surfingu; 9. prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie Surfingu;

10. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i pozbawianiem licencji klubom sportowym, zawodnikom, trenerom, sędziom i organizatorom imprez oraz innych osobom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek;

11. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych na zasadach ustalonych w regulaminie dyscyplinarnym;

12. rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku w wyniku ich działalności statutowej;

13. wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz programów rozwoju

sportu wśród dzieci i młodzieży;
14. wspieranie działań zmierzających do upowszechnienia surfingu wśród osób

niepełnosprawnych;
15. wspieranie i ochrona interesów członków Związku, zawodników, sędziów, kadry

instruktorsko-trenerskiej Związku, działaczy i innych osób prowadzących

działalność w surfingu;
16. kontrola nad przestrzeganiem przez członków Związku, zawodników, trenerów,

instruktorów i sędziów sportowych statutu oraz aktów wewnętrznych Związku, a

także przepisów prawa dotyczących działalności statutowej Związku;
17. podejmowanie działań służących uzyskiwaniu środków finansowych na realizację

celów i zadań statutowych;
18. współpraca ze związkami sportowymi surfingu oraz klubami sportowymi w zakresie:

a. organizacji i prowadzenia współzawodnictwa sportowego;
b. prowadzenia ewidencji działalności, w tym ewidencji zawodników,

trenerów, instruktorów i sędziów;
c. orzecznictwa w sprawach dyscyplinarnych;

19. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia warunków do rozwoju i uprawiania surfingu w Polsce;

20. przedstawianie wniosków i postulatów oraz wydawanie opinii dla właściwych organów administracji rządowej i samorządowej w sprawach dotyczących surfingu oraz działalności statutowej;

21. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów dotyczących sportu, w tym w szczególności Surfingu;

22. wspieranie działalności turystycznej

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Członkowie Związku dzielą się na: 1. zwyczajnych,
2. wspierających,

§ 13

3. honorowych.

§ 14
1. Członkostwo zwyczajne i wspierające nadawane jest uchwałą Zarządu Związku na

podstawie pisemnego zgłoszenia potencjalnego członka.
2. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby

sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo

akt założycielski przewidują prowadzenie działalności w surfingu.
3. Związki sportowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, są związkami sportowymi, o

których mowa w art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
4. Członkami wspierającymi Związek mogą być osoby prawne, w tym także mające cele zarobkowe, które popierają cele Związku i wspierają Związek organizacyjnie lub

finansowo.
5. Zarząd Związku prowadzi ewidencję członków zwyczajnych i wspierających. 6. Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca udziały albo akcje w klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego nie może być członkiem lub posiadać udziałów albo akcji lub być członkiem organów lub władz innego klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w tym samym sporcie.

§ 15
1. Członkami honorowymi Związku mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla

rozwoju Surfingu.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Związku (zwane

dalej także: „WZC”) na wniosek Zarządu Związku lub z własnej inicjatywy. 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa wyborczego (czynnego oraz biernego), ponadto są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16 Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

1. uczestniczenia z głosem stanowiącym w WZC. 2. Czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Związku oraz do oceny ich działania.

4. Otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku. 5. Uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek. 6. Organizowania zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Związek, na zasadach określonych przez Zarząd Związku.

§ 17 Członkowie wspierający Związek mają prawo do:

1. uczestniczenia z głosem doradczym w WZC.
2. Zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Związku.

3. Uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek. 4. Organizowania zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Związek, na zasadach określonych przez Zarząd Związku.

§ 18
1. Członkowie Związku (zwyczajni, wspierający i honorowi) są obowiązani do: a. przestrzegania statutu Związku, regulaminów oraz wszelkich przepisów regulujących uprawianie Surfingu w kraju i za granicą.

b. Stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralnego swych zawodników. c. Przestrzegania uchwał władz Związku.
d. Czynnego uczestnictwa w realizacji celów Związku oraz propagowanie jego

programu.
e. Przestrzegania zasad etyki współzawodnictwa sportowego.

2. Członkowie zwyczajni Związku są ponadto obowiązani do opłacenia składek członkowskich, o których wysokości oraz terminie płatności decyduje WZC.

§ 19
Utrata członkostwa zwyczajnego oraz utrata członkostwa wspierającego następuje w

przypadku:
1. Wystąpienie członka ze Związku na skutek złożenia pisemnej rezygnacji wobec

Zarządu Związku;

2. Utraty osobowości prawnej przez członka lub wykreślenia członka z odpowiedniego rejestru;

3. Rozwiązania Związku;
4. Pozbawienia członkostwa przez WZC z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,

o którym mowa w § 21 ust. 2 w przypadku:
a. stwierdzenia uporczywego działania na szkodę Związku,
b. stwierdzenia dopuszczenia się poważnego naruszenia Statutu, regulaminów lub

uchwał Związku,
c. prowadzenia przez członka działalności sprzecznej z prawem, statutem

Związku oraz uchwałami władz Związku,
d. stwierdzenia rażącego niewywiązywania się z obowiązków członkowskich.

§ 20
Utrata członkostwa honorowego następuje w przypadku:

1. wystąpienie członka ze Związku na skutek złożenia pisemnej rezygnacji wobec Zarządu Związku;

2. Rozwiązania Związku.
3. Śmierci członka.
4. Pozbawienia członkostwa przez WZC z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,

o którym mowa w § 21 ust. 2 Statutu w przypadku:
a. stwierdzenia uporczywego działania na szkodę Związku,
b. stwierdzenia dopuszczenia się poważnego naruszenia Statutu, regulaminów lub

uchwał Związku,
c. prowadzenia przez członka honorowego działalności sprzecznej z prawem,

statutem Związku oraz uchwałami władz Związku,
d. stwierdzenia rażącego niewywiązywania się z obowiązków członkowskich.

§ 21
1. W przypadku naruszenia przez członka Związku postanowień statutu, regulaminów

lub uchwał władz, Zarządowi Związku przysługuje prawo do:
a. pisemnego zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia

w określonym przez Zarząd terminie.

b. Odmówienia pomocy organizacyjnej i poparcia finansowego do czasu usunięcia uchybienia.

c. Zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zawieszenie polega pozbawieniu w trakcie zawieszenia statutowych

uprawnień członka, o których mowa w § 11 ust. 3, § 12 albo § 13 Statutu. 2. Zarząd może złożyć wniosek wobec WZC o pozbawienie członkostwa w przypadku: a. stwierdzenia uporczywego działania na szkodę Związku.

b. Stwierdzenia dopuszczenia się poważnego naruszenia Statutu, regulaminów lub uchwał Związku.

c. Prowadzenia przez członka działalności sprzecznej z prawem, statutem Związku oraz uchwałami władz Związku.

d. Stwierdzenia rażącego niewywiązywania się z obowiązków członkowskich. 3. WZC może uchwałą pozbawić członkostwa (zwyczajnego, wpierającego, honorowego) w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. a d. Uchwałę w przedmiocie pozbawienia członkostwa na wniosek Zarządu podejmuje WZC na najbliższym Zebraniu. Uchwała WZC w przedmiocie pozbawienia członkostwa jest ostateczna.

§ 22
Od uchwał Zarządu Związku dotyczących zawieszenia członka przysługuje prawo

odwołania do WZC w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Związku. WZC rozpatruje odwołanie na najbliższym Zebraniu.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE ZWIĄZKU

§ 23

Władzami Związku są:
a. Walne Zebranie Członków Związku. b. Zarząd Związku.
c. Komisja Rewizyjna.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU

§ 24
1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Członków Związku, które może odbywać posiedzenia w formie posiedzenia zwyczajnego i nadzwyczajnego. 2. WZC jest władne do podejmowania Uchwał przy obecności, co najmniej połowy

członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie zebrania się WZC, zaś w drugim terminie bez względu na ilość obecnych, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu WZC.

3. Udział w posiedzeniu WZC może odbyć się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Możliwość udziału w posiedzeniu WZC przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o zwołaniu WZC, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach WZC odbywa się przy zapewnieniu, co najmniej:
a. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie

WCZ mogą wypowiadać się w toku obrad;
c. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku

posiedzenia przez członków zwyczajnych.
5. Jeżeli członkowie zwyczajni wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie

WZC może odbywać się poza posiedzeniami WZC z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 25
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Związku jest zwoływane przez Zarząd, co

najmniej raz do roku. Termin zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku musi przypadać w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca danego roku w związku z koniecznością zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

2. O terminie, miejscu, porządku i regulaminie obrad WZC, Zarząd powiadamia pisemnie lub mailowo członków, co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia WZC.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku może być zwołane: a. na mocy uchwały Zarządu Związku.

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

c. na wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Związku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku zwoływane jest przez Zarząd Związku w terminie 21 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 lit. b, c i powinno odbyć się w terminie 2 miesięcy od momentu zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku obraduje

nad

sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Jeżeli Zarząd nie realizuje postanowień zawartych w ust. 4, nadzwyczajne WZC

zwołuje Komisja Rewizyjna.
6. W roku odbywania Igrzysk Olimpijskich, Zarząd zwołuje z własnej inicjatywy, na mocy

uchwały nadzwyczajne WZC w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu Igrzysk.

§ 26
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Związku należy w szczególności: a. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku oraz zapoznanie się ze sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej;

b. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej po wysłuchaniu sprawozdań;

c. rozpatrywanie i zatwierdzenie sporządzonego przez Zarząd Związku rocznego sprawozdania z działalności Związku oraz sprawozdania finansowego po jego zbadaniu przez biegłego rewidenta;

d. uchwalenie ogólnych warunków i programu działania Związku; e. uchwalenie regulaminu obrad WZC;
f. wybór Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej Związku;
g. odwołanie członka Zarządu Związku;

h. odwołanie członka Komisji Rewizyjnej Związku;
i. podejmowanie Uchwał o zmianie Statutu, bądź przyjęciu nowego Statutu, a

także o rozwiązywaniu Związku, sposobie likwidacji i celu, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku. Uchwała zostaje podjęta większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, zgodnie z § 44 Statutu;

j. nadawanie godności członka honorowego;

k. wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości;
l. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w § 22 Statutu. m. podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa na wniosek Zarządu, o którym mowa w § 21 ust. 2 Statutu albo z własnej inicjatywy na skutek stwierdzonych przez WZC naruszeń, o których mowa w § 21 ust. 2 lit. a-c Statutu;

n. ustalanie wysokości oraz terminu płatności składek członkowskich; o. podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji

innych władz;
p. uchwalanie Regulaminu Dyscyplinarnego; q. wybór członków Komisji Dyscyplinarnej.

2. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Związku, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków Związku.

§ 27 1. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:

a. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Związku.
b. z głosem doradczym - członkowie ustępującego Zarządu oraz Komisji

Rewizyjnej, a ponadto członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni

goście Związku.
2. Walne Zebranie Członków Związku podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,

chyba że Statut stanowi inaczej.

ZARZĄD

§ 28 1. Działalnością Związku kieruje Zarząd.

2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym chyba, że Walne Zebranie Członków Związku postanowi inaczej.

3. Członek Zarządu nie może:
a. łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku, z wyjątkiem pełnienia

funkcji reprezentanta członka Związku na Walne Zebranie Członków zwołane

dla wyboru władz tego związku,
b. być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez

Związek jego zadań statutowych,
c. posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność

gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych

akcji lub udziałów,
d. być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych, e. być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
f. łączyć tej funkcji z pracą na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra

właściwego do spraw kultury fizycznej w ramach stosunku pracy albo na

podstawie umowy cywilnoprawnej;
g. łączyć tej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej surfingu lub funkcją

pełnioną w sztabie szkoleniowym kadry narodowej surfingu,
h. być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na rzecz Związku usługi, dostawy lub roboty budowlane, w

tym usługi sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
i. być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997

r. - Kodeks karny, dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu na rzecz Związku usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego;

j. być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, dla osoby:

i. posiadającej w spółkach prawa handlowego akcje lub udziały, ii. będącej wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego,

iii. będącej członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem w innym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą,

- jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez te podmioty polega na świadczeniu na rzecz polskiego związku sportowego usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego;

k. być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca

1990 r.;
l. być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze

jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji;
m. być osobą, którą prawomocnie ukarano za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem

środkami publicznymi.
4. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka Zarządu w dniu wyboru: a.

prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 3 lit. b, b. posiada akcje lub udziały, o których mowa w ust. 3 lit. c,

c. jest wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego, o której mowa w ust. 3 lit. d,

d. wykonuje pracę na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,

e. pełni funkcję trenera kadry narodowej lub funkcję w sztabie szkoleniowym kadry narodowej w tym samym sporcie,

f. jest członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na rzecz Związku usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu finansowego lub rzeczowego

- jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej, zbyć akcje lub udziały, wystąpić ze spółki, rozwiązać umowę lub zrezygnować z pełnionych funkcji.

5. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka Zarządu w dniu wyboru jest osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, dla osoby, o której mowa w ust. 3 lit. i oraz j, jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji zrezygnować z tej funkcji, chyba że jej osoba najbliższa odpowiednio zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, zbędzie akcje lub udziały, wystąpi ze spółki lub rozwiąże umowę albo przestanie być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem.

6. W przypadku niewypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 4 lub 5, WZC odwołuje członka Zarządu niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4 lub 4a. WZC zwoływane jest przez Zarząd niezwłocznie po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim i powinno odbyć się przed upływem 3 miesięcy

od bezskutecznego upływu tego terminu. Jeżeli Zarząd nie zrealizuje ww. postanowień, nadzwyczajne WZC zwołuje Komisja Rewizyjna. Na tym samym posiedzeniu WZC wybiera nowego członka Zarządu na opróżnione miejsce.

7. Członek Zarządu jest obowiązany powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami Związku.

8. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. Przysługuje im prawo do zwrotu kosztów podróży służbowej wynikającej z realizacji zadań statutowych.

§ 29

1. Zarząd ma prawo do dobierania nowych członków w miejsce tych, których członkostwo w Zarządzie wygasło w czasie trwania kadencji, za wyjątkiem

przypadku, o którym mowa w § 28 ust. 6 oraz § 34 ust. 1 lit. c Statutu – odwołanie przez WZC. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Osoby te muszą być zatwierdzone w wyborach uzupełniających na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Związku.

2. W przypadku wygaśnięcia członkostwa Prezesa w Zarządzie w czasie trwania kadencji, za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 28 ust. 6 oraz § 34 ust. 1 lit. c Statutu – odwołanie przez WZC, nowego Prezesa Zarządu wybiera Zarząd Związku z grona członków Zarządu, w terminie 30 dni od dnia opróżnienia stanowiska. Osoby ta musi być zatwierdzona w wyborach uzupełniających na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Związku.

§ 30
1. Zarząd Związku składa się z minimum 2 i maksymalnie 5 osób, w tym Prezesa

Zarządu, wybranych na Walnym Zebraniu Członków Związku na wspólną kadencję. 2. Walne Zebranie Członków Związku decyduje o liczbie członków Zarządu, jak również każdorazowo o zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby członków Zarządu. WZC może w dowolnym czasie odwołać poszczególnych członków Zarządu.

3. Bierne prawo wyborcze do Zarządu Związku, w tym na stanowisko Prezesa Związku, przysługuje reprezentantom członków zwyczajnych, jak również osobom niebędącym reprezentantami na WZC, posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu organizacją sportową.

4. Walne Zebranie Członków Związku wybiera Prezesa Związku spośród zgłoszonych

przez członków zwyczajnych kandydatów.
5. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie

kadencje.
6. Pozostała część Zarządu Związku w ilości od 1 do 4 osób wybierana jest spośród

kandydatów zgłoszonych przez członków zwyczajnych.
7. Kandydat, który był członkiem Zarządu i w poprzedniej kadencji nie uzyskał

absolutorium, nie może kandydować do władz Związku w najbliższych wyborach. 8. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu i wybiera ze swego grona Wiceprezesa ds. finansowych i sekretarza.

§ 31
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące. 2. Posiedzenia

Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu.
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności

Wiceprezes.
4. Jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Zarządu zapadają

zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania i obecności Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że dla ważności uchwały w takiej formie, stwarzających bezpośrednie skutki finansowe dla Związku niezbędny jest udział w podejmowaniu uchwał wszystkich członków Zarządu.

6. Udział w posiedzeniu Zarządu może odbyć się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Możliwość udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o zwołaniu Zarządu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

7. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Zarządu odbywa się przy zapewnieniu, co najmniej:

a. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Zarządu mogą wypowiadać się w toku obrad;

c. wykonywania prawa głosu przed lub w toku posiedzenia przez członków Zarządu.

8. Jeżeli członkowie Zarządu wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie Zarządu może odbywać się poza posiedzeniami Zarządu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

9. W przypadku sprzeczności interesów Związku z interesami członka Zarządu, interesami jego osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, lub interesami osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu wstrzymuje się od głosu w rozstrzyganiu takich spraw.

10. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 2.
realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
3. kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem i funduszami Związku oraz

podejmowanie decyzji o przystąpieniu Związku do innych stowarzyszeń i

organizacji;
4. występowanie do właściwych podmiotów z wnioskami w sprawach: a.

dotacji na realizację zadań publicznych;
b. szkolenie i doszkalanie kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich; c. inwestycji sportowych w zakresie budowy, remontów i doposażenia sprzętowego;

7. coroczne sporządzenie sprawozdania z działalności Związku i przedłożenie sprawozdania WZC;

8. coroczne sporządzenie sprawozdania finansowych oraz przedłożenie sprawozdań finansowych WZC do rozpatrzenia i zatwierdzenia;

9. opracowanie preliminarza budżetowego Związku;
10. przyjmowanie bilansu Związku po jego zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną. 11. uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku;
12. uchwalanie regulaminów pracy Zarządu;

13. ustalanie adresu Związku;
14. opracowanie i uchwalanie kalendarza imprez;
15. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych Związku

oraz przyjmowanie ich regulaminów;
16. organizowanie i nadzorowanie przebiegu przygotowań kadry narodowej do udziału

we współzawodnictwie międzynarodowym;
17. uchwalanie przepisów regulujących uprawianie surfingu w Polsce z poszanowaniem

regulacji międzynarodowych, w tym:
a. zasad współzawodnictwa sportowego, w tym współzawodnictwa osób

niepełnosprawnych;
b. zasad i trybu zmiany przynależności klubowej;

c. trybu nadawania, zawieszania i pozbawiania licencji; d. prawa i obowiązków zawodników;

e. zasad i kryteriów selekcji sportowej, w tym kwalifikacji do kadr i imprez mistrzowskich;

18. zatwierdzanie składów reprezentacji narodowych Surfingu na imprezy międzynarodowe, w tym Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Igrzyska Europejskie, Igrzyska Olimpijski, w tym kierownictw ekip Związku na te imprezy;

19. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i pozbawianiem licencji;
20. rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku;
21. przyjmowanie nowych członków Związku oraz wnioskowanie do WZC o pozbawienie

członkostwa;
22. zawieszenie członków na zasadach określonych w Statucie; 23. wnioskowanie i opiniowanie w sprawach:

a. współzawodnictwa sportowego;
b. opiniowania planów szkolenia kadry trenersko - instruktorskiej oraz

sędziowskiej;
c. opiniowania struktur i organizacji sportowych związanych z Surfingiem;

24. nadzorowanie działalności gospodarczej.

§ 33
Oświadczenia woli w imieniu Związku, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań

majątkowych składa Prezes Zarządu działając łącznie z jednym członkiem Zarządu albo dwóch członków Zarządu działając łącznie.

§ 34 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

a. rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie.
b. Skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego. c. Odwołania przez WZC.
d. Śmierci członka Zarządu.

2. W przypadku odwołania członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na tym samym WZC przeprowadza się wybory nowego członka Zarządu w miejsce odwołanego (wybory uzupełniające).

KOMISJA REWIZYJNA

§ 35
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Związku.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani na wspólną kadencję przez WZC w głosowaniu tajnym, chyba że WZC podejmie uchwałę o głosowaniu jawnym. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

3. Przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz wybierani są przez Komisją Rewizyjną spośród jej członków.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:
a. będąca członkiem Zarządu lub pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; b. zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub świadcząca usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz Związku za wynagrodzeniem;

c. skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego

d. otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
e. która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów

bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Narodowi Polskiemu, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca

1990 r.
5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej

funkcji.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo

brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo do dobierania nowych członków w miejsce tych, których

członkostwo w Komisji wygasło w czasie trwania kadencji, za wyjątkiem odwołania przez WZC. Liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Osoby te muszą być zatwierdzone w wyborach

uzupełniających na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Związku. 8. Organizację i tryb pracy Komisji określa Regulamin uchwalony przez Komisję.

§ 36 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności Związku. b. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli bieżącej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, gospodarności, celowości oraz zgodności z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Związku oraz opiniowanie bilansu Związku.

c. Wydawanie zaleceń pokontrolnych, w przypadku stwierdzenia uchybień, określenia terminu i sposobu ich usunięcia.

d. Składanie sprawozdań WZC oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

e. Wybór podmiotu uprawnionego do badania i oceny sprawozdania finansowego Związku.

f. Zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń WZC w przypadkach wskazanych w Statucie.

2. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej może odbyć się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Możliwość udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o zwołaniu Komisji Rewizyjnej, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej odbywa się przy zapewnieniu, co najmniej:

a. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie

Komisji Rewizyjnej mogą wypowiadać się w toku obrad;
c. wykonywania osobiście prawa głosu przed lub w toku posiedzenia. 5. Jeżeli

członkowie Komisji Rewizyjnej wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie Komisji Rewizyjnej może odbywać się poza posiedzeniami Komisji Rewizyjnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
6. W przypadku sprzeczności interesów polskiego związku sportowego z interesami

członka organu kontroli wewnętrznej, interesami jego osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, lub interesami osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek organu kontroli wewnętrznej wstrzymuje się od głosu w rozstrzyganiu takich spraw.

§ 37 1. Członkostwo w Komisji wygasa na skutek:

a. rezygnacji członka Komisji zgłoszonej na piśmie;
b. skazania członka Komisji prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego; c. odwołania przez WZC;
d. śmierci członka Komisji.

2. W przypadku odwołania członka Komisji na tym samym WZC przeprowadza się wybory nowego członka Komisji w miejsce odwołanego (wybory uzupełniające).

ROZDZIAŁ V Odpowiedzialność dyscyplinarna

§ 38
1. Członkowie Związku, jak również zawodnicy, sędziowie oraz trenerzy biorący udział

we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów Statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w Surfingu.

2. Związek uznaje i respektuje reguły dyscyplinarne dotyczące dopingu w sporcie, stanowione w formie Polskich Przepisów Antydopingowych przez Polską Agencję Antydopingową POLADA.

3. Związek uznaje i respektuje wyłączne uprawnienie POLADA do realizacji stanowionych przez nią reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie, a tym samym uznaje właściwość Panelu Dyscyplinarnego przy POLADA, do rozstrzygania w sprawach dyscyplinarnych o doping w sporcie.

§ 39
1. Odpowiedzialność dyscyplinarna w Surfingu realizowana jest na zasadach i w trybie

określonym w Regulaminie dyscyplinarnym, uchwalonym przez Walne Zebranie Członków, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w niniejszym Statucie. 2. Postępowanie dyscyplinarne jest co najmniej dwuinstancyjne.
3. Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są: a. Komisja

Dyscyplinarna, która orzeka jako organ pierwszej instancji, b. Zarząd, który

orzeka jako organ odwoławczy od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej.
4. Regulamin dyscyplinarny określa w szczególności zasady funkcjonowania Komisji Dyscyplinarnych, kompetencje organów właściwych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych, ilość i tryb wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej, kadencję członków Komisji Dyscyplinarnej, tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje

przewinień dyscyplinarnych i rodzaje wymierzanych kar.
5. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą być członkami wybieralnych władz

Związku.
6. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej wybierani są przez WCZ na 3 letnią kadencję,

spośród osób działających społecznie w ramach struktury związkowych, biorąc w szczególności pod uwagę ich wykształcenie i kwalifikacje prawnicze oraz znajomość problematyki sportowej.

7. Orzeczenia organów właściwych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mogą być zaskarżane do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

ROZDZIAŁ VI NAGRODY I KARY

§ 40
Związek ma prawo wyróżniania i nagradzania osób zasłużonych dla funkcjonowania Związku, zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy wg. Regulaminu

zatwierdzonego przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VII MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 41
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, pieniądze i fundusze, które

służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku.

2. Źródłami majątku Związku są:
a. opłaty licencyjne i inne opłaty związane z uczestnictwem we współzawodnictwie

sportowym organizowanym przez Związek, b. dotacje na realizację zadań publicznych,

c. dochody uzyskane z działalności gospodarczej, d. spadki, zapisy i darowizny,
e. składki członkowskie.

3. Związek, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może korzystać z ofiarności publicznej.

§ 42
1. Działalność finansowa Związku prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi

przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Związku jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania Związku osobie

trzeciej, której Zarząd powierzył prowadzenie spraw majątkowych.
3. Zbycie nieruchomości wymaga zgody wyrażonej w uchwale przez Walne Zebranie

Członków Związku.

4. Związek nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwane dalej „osobami bliskimi”).

5. Związek nie może przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 43
1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w

odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych i

nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej decyduje Zarząd w

formie uchwały podjętej większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy członków. Szczegółowe określenie rodzaju i formy prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej, w tym określenie PKD należy do Zarządu Związku.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 44
1. Zmiana statutu, bądź też przyjęcie nowego statutu może być uchwalone przez Walne

Zebranie Członków Związku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej

połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków

Związku. Uchwała o rozwiązaniu Związku zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu Związku określić musi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.