Komunikat z dn. 28.04.2023r. Ogłoszenie konkursu na Trenera Kadry Narodowej w Surfingu. Polski Związek Surfingu

Przejdź do treści

Komunikat z dn. 28.04.2023r. Ogłoszenie konkursu na Trenera Kadry Narodowej w Surfingu.

[ENGLISH VERSION CLICK HERE]

Polski Związek Surfingu ogłasza konkurs na Trenera Głównego Kadry Narodowej Surfingu. 

Szczegóły konkursu w Regulaminie: 

REGULAMIN

KONKURSU NA STANOWISKO TRENERA GŁÓWNEGO KADRY NARODOWEJ SURFINGU

 1. Polski Związek Surfingu (PZSurf) z siedzibą w Julianów ul. Czajki 26 05-500 ogłasza regulamin konkursu na stanowisko głównego trenera Kadry Narodowej surfingu.

 2. Cel konkursu: Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko trenera głównego Kadry Narodowej surfingu.

 3. Ogólne Warunki uczestnictwa w konkursie:

  a) Konkurs jest otwarty dla osób posiadających kwalifikacje lub doświadczenie trenerskie w dziedzinie surfingu

  b) Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w prowadzeniu treningów oraz przygotowywaniu zawodników do startów w zawodach sportowych rangi międzynarodowej

  c) Kandydaci muszą mieć pełną dyspozycyjność w okresie przygotowań do zawodów i imprez sportowych

  d) Kandydaci muszą posiadać prawo jazdy kat. B.

 4. Ogólne zasady konkursu:
  a) Kandydaci muszą złożyć CV oraz udokumentowany przebieg kariery zawodowej

  b) Komisja konkursowa dokona selekcji kandydatów na podstawie nadesłanych dokumentów oraz przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami

  c) Komisja Konkursowa wybierze najlepszego kandydata na stanowisko trenera kadry narodowej surfingu.

 5. Do obowiązków trenera główne Kadry Narodowej należeć będzie:

  a) odpowiedzialność za prowadzenie treningów oraz przygotowywanie zawodników do startów w zawodach i imprezach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej

  b) Monitorowanie postępów zawodników oraz opracowywanie planów treningowych

  c) Współpraca z innymi trenerami, członkami sztabu szkoleniowego oraz innymi osobami zaangażowanymi w proces szkoleniowy z ramienia PZSurf oraz władzami sportowymi w celu promocji i rozwoju sportu.

 6. Ogólne kryteria wyboru trenera głównego Kadry Narodowej:

  a) Komisja rekrutacyjna będzie oceniać kandydatów na podstawie ich doświadczenia w dziedzinie surfingu oraz w prowadzeniu treningów.

  b) Kandydaci zostaną ocenieni również pod względem komunikacji interpersonalnej, umiejętności organizacyjnych oraz motywacji do pracy z zawodnikami

  c) Przy wyborze kandydata istotną rolę również będą odgrywać oczekiwania dotyczące wynagrodzenia

 7. Ogólne warunki zatrudnienia
  a) Wybrany trener będzie pełnił swoją funkcję na sezon surfingowy 2023 (szczegółowy zakres dat, wydarzeń oraz obowiązków zostanie zawarty w umowie z trenerem

b) Proponowana płaca za okres efektywnie przepracowanych dni będzie zgodna z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PZSurf.
c) Po każdych zawodach z udziałem Kadry Narodowej dokonywana będzie ocena pracy szkoleniowej i wyników sportowych. Kontynuacja pracy jest uzależniona od ogólnej, pozytywnej oceny pracy trenera głównego.

8. Osoby aplikujące na w/w stanowisko składają komplet dokumentacji konkursowej pocztą elektroniczną na adres maila: kontakt@pzsurf.pl

w „tytule” wpisując:” Konkurs na trenera Kadry Narodowej Surfingu”

9. Aplikacje przyjmujemy  do dnia 18 maja 2023 roku do godz. 23:59. Aplikacje, które wpłyną poza wyszczególnionym terminem nie będą brane pod ocenę.

10. Osoba aplikująca na kandydata trenera Kadry Narodowej powinna złożyć następujące wymagane dokumenty :

a) CV
b) udokumentowany przebieg kariery zawodowej
c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, gromadzenie i przekazywanie do PZSurf oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016

11. Osoba składająca wniosek powinna spełniać następujące warunki:

 1. a)  posiadać przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy trenera surfingu lub

 2. b)  posiadać wykształcenie wyższe Akademii wychowania Fizycznego (lub jej

  zagranicznego odpowiednika) w zakresie trenera lub

 3. c)  posiadać doświadczenie zawodnika surfingu min. 5-letnie

 4. d)  musi posługiwać się językiem angielskim

12.Komisja
zostanie zwołane przez przewodniczącego Komisji z ramienia PZSurf drogą elektroniczną. Komisja konkursowa do dnia 31 maja 2023 roku poinformuje kandydatów o wynikach konkursu.

Konkursowa będzie miała swoje posiedzenie w dniach 18-25.05.2023r. 

13.Postanowienia końcowe:
a) Wyniki konkursu będą ogłoszone publicznie.
b) Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
c) Regulamin konkursu jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych osób.

d) W przypadku niespełnienia kryteriów PZSurf lub kryteriów finansowych PZSurf, Komisja Konkursowa ma prawo wskazać w kolejnym etapie (tj. po 31.05.2023r) własnego kandydata na trenera głównego Kadry Narodowej.

e) PZSurf zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na jego każdym etapie bez podania przyczyny.