Polityka prywatności Polski Związek Surfingu

Przejdź do treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności w Serwisie internetowym ww.pzsurf.pl

Ochrona prywatności Użytkowników Serwisu internetowego Polskiego Związku Surfingu (www.pzsurf.pl) ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający warunki użytkowania Serwisu oraz zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji i danych osobowych o Użytkownikach serwisu internetowego www.pzsurf.pl.

Strona internetowa www.pzsurf.pl jest oficjalnym Serwisem internetowym Polskiego Związku Surfingu.

Korzystając z Serwisu internetowego Polskiego Związku Surfingu www.pzsurf.pl wyrażasz zgodę na warunki podane poniżej.

1. Warunki użytkowania Serwisu

Serwis internetowy www.pzsurf.pl, w tym jego struktura oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Polskiego Związku Surfingu (PZSurf). Kopiowanie elementów strony, informacji, tekstów, zdjęć czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na stronie, osadzanie w innych aplikacjach oraz przetwarzania automatyczne (parsowanie) w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach www, w aplikacjach, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Polskiego Związku Surfingu jest zabronione.

Polskiego Związku Surfingu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania Serwisu w dowolnym czasie oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych nie stanowiących własności Polskiego Związku Surfingu.

Serwis internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

- poprzez informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu tj. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies;

- poprzez informacje wprowadzane dobrowolnie przez Użytkownika - zapisanie się do Newslettera lub podanie danych w zamieszczonych w serwisie formularzach kontaktowych.

2. Pliki cookies

2a. Definicja plików cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie lub smartfonie) Użytkownika podczas korzystania z różnych serwisów i otwierania stron w Internecie w celu utrwalania w nich informacji dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres przechowywania oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

2b. Cele wykorzystywania plików cookies

1) zoptymalizowanie korzystania z Serwisu - pliki cookies umożliwiają bowiem korzystanie z serwisu w sposób sprawniejszy, wydajniejszy i bardziej komfortowy,

2) dostosowanie zawartości serwisu do preferencji Użytkownika - pliki cookies zapamiętują bowiem preferencje Użytkownika takie jak np. czy zaakceptował lub nie zasady plików cookies, czy użytkownik zareagował na powiadomienie np. o ankiecie, lub na wyświetloną reklamę itp. To z kolei umożliwia dostosowywanie Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika rozpoznania urządzenia

Użytkownika Serwisu i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb Użytkowników,

3) tworzenie statystyk odwiedzalności serwisu, w tym jego podstron, co pomaga zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości oraz co pozwala na uzyskanie informacji o skali zainteresowania Użytkowników reklamami umieszczonymi na Serwisie oraz innymi treściami umieszczonymi w Serwisie. Te dane statystyczne są przekazywane reklamodawcom oraz dostawcom innych treści umieszczonych w Serwisie.

4) marketingowych tj. prezentowania reklam o treści jak najbardziej zbliżonej do potrzeb Użytkownika.

2c. Rodzaje plików cookies

Sesyjne (tymczasowe) - są przechowywane w urządzeniu Użytkownika jedynie podczas korzystania z Serwisu, tj. do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Stałe (trwałe) - pozostają w urządzeniu Użytkownika przez okres zgodny ze zdefiniowanym czasem życia lub do momentu, kiedy zostaną usunięte.

2d. Zgoda na wykorzystywanie plików cookies oraz cofnięcie zgody

Zgoda na wykorzystywanie przez Polskiego Związku Surfingu plików cookies wyrażana jest poprzez kliknięcie opcji „zgoda” na komunikacie, który pojawi się po wejściu na Serwis internetowy www.pzsurf.pl.

W celu cofnięcia zgody po wejściu na Serwis internetowy www.pzsurf.pl należy wejść na link „polityka prywatności” i kliknąć opcję „cofam zgodę”.

Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystywanie plików cookies lub cofnie zgodę to może to wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Ich celem jest bowiem m.in. korzystanie z Serwisu w sposób sprawniejszy, wydajniejszy i bardziej komfortowy.

2e. Pliki cookies, a aplikacje społecznościowe

Na stronie internetowej Polskiego Związku Surfingu mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku, Instagramie czy na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności Użytkowników na witrynach PZSurf. Wszelkie dane osobowe podawane przez Użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych Użytkowników.

2f. Pliki cookies, a łącza do innych stron internetowych

Na stronach naszego Serwisu możemy m.in. umieszczać linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli innych stron.

3. Przetwarzanie danych osobowych - RODO, informacje o formularzach

3a. Definicje

Administrator:

Polskiego Związku Surfingu, z siedzibą: w Julianowie, ul. Czajki 26, 05-500 Julianów, NIP: 1231470195, REGON: 386330942, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000846641, kontakt@pzsurf.pl.

Dane osobowe:

Wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka:

Niniejsza Polityka prywatności.

RODO:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis:

Wydawany przez Administratora Serwis internetowy, do którego stosuje się niniejsza Polityka tj. www.pzsurf.pl

Użytkownik:

Każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

3b. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora w przypadku gdy Użytkownik Serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w Serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą oraz gdy Użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystanie plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W ramach Serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez Użytkowników Serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów określonych powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika Serwisu. Brak podania danych przez Użytkownika Serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.

W ramach przetwarzania plików cookies mogą być przetwarzane dane osobowe Użytkownika takie jak numer IP Użytkownika w celach podanych w punkcie 2b.

W ramach formularzy zamieszczonych w Serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach Serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe Użytkownika Serwisu: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej.

Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez Użytkownika Serwisu, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych powyżej.

Dane podane w formularzach zamieszczonych w Serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.

Użytkownik Serwisu, w przypadku gdy Serwis posiada takie funkcjonalności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 z późn. zm.). W przypadku gdy Użytkownik Serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres właściciela Serwisu stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika Serwisu.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej lub też innym podmiotom, z którymi Administrator w takim zakresie współpracuje.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach.

Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom Serwisu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Serwisie oraz o zmianach w niniejszej Polityce prywatności. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile Użytkownik Serwisu wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

3c. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

1) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Użytkownik może żądać przekazania informacji o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

2) prawo do sprostowania – na tej podstawie Użytkownik może żądać usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

3) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie Użytkownik może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania przez Użytkownika Polski Związek Surfingu zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

4) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Polski Związek Surfingu wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe

jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Związku Sportowego Surfingu, jak również tego innego podmiotu.

5) prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

6) prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw Użytkownik może się skontaktować z Administratorem przy pomocy adresu e-mail: kontakt@pzsurf.pl lub pisemnie na adres siedziby Polskiego Związku Surfingu.

4. Informacje końcowe

Wszelkie informacje opisane w Polityce prywatności należy uznać za obowiązujące i w pełni wdrożone przez Polski Związek Surfingu w dacie publikacji Polityki prywatności lub jej kolejnych wersji, widocznej na początku niniejszego dokumentu.

Aby skontaktować się z Polskim Związkiem Surfingu, można użyć adresu Związku w celu wysłania korespondencji tradycyjnej lub na adres e-mail: kontakt@pzsurf.pl.

Polski Związek Surfingu zastrzega sobie wprowadzanie zmian w Polityce prywatności w związku z koniecznością jej aktualizacji w celu pełnego odzwierciedlania zmian w procesach przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które mogą ulegać zmianie.

Polski Związek Surfingu zobowiązuje się każdorazowo informować o wprowadzeniu istotnych zmian do swojej Polityki prywatności za pomocą:

- opublikowania stosownego komunikatu na stronie www.pzsurf.pl

- zamieszczenie jej nowej wersji;

- zamieszczenia na wyżej wymienionej stronie linku do wersji archiwalnym poprzednich polityk.

W przypadku dokonania przez Polski Związek Surfingu zmian, mających charakter wyłącznie redakcyjny, stosowna informacja o aktualizacji Polityki prywatności zamieszczona zostanie jedynie w jej treści z notką dotyczącą daty dokonania zmiany.

Polski Związek Surfingu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących trybu informowania o wprowadzaniu zmian do dokumentu Polityka prywatności.